Start / Produkter / Annan produktrelaterad information
Utskriftsvänlig versionSidkartaGå till ninolab.dk
 
 

EE- och Batteriregistret

EE- (producent enligt Förordning (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter) och Batteriregistret är till för de företag som tillverkar och/eller för in och säljer elektriska och elektroniska produkter (EE) och/eller batterier i Sverige. Ninolab tillhör denna kategori av företag. Läs mer på eeb.naturvardsverket.se/Start/.

Vi redovisar uppgifter till båda dessa register årligen. Se medlemsförteckning på Naturvårdsverkets hemsida - eeb.naturvardsverket.se/Start/Alla-producenter/

El-kretsen

Producentansvaret innebär att det företag som för in och sätter elektriska och elektroniska produkter på den svenska marknaden har ett ansvar för produkten under hela dess livslängd. Detta för i sin tur med sig att man som producent bl a måste säkerställa ett insamlingssystem enligt direktivets riktlinjer. Läs mer på www.el-kretsen.se.

Ninolab är anslutna till El-kretsen – se certifikat för batterier och produkter.

RoHS-direktivet 2002/95/EG

Våra leverantörer följer de lagar och förordningar avseende innehåll av kemikalier och tungmetaller (RoHS-direktivet 2002/95/EG). Om så önskas kan intyg från specifik leverantör ordnas

Fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen

Köldmedieförordningen 2007:846 om fluorerande växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen, började gälla 1 januari 2008. För mer information om förordningen och de regler som gäller - se www.naturvardsverket.se

Våra produkter uppfyller förordning SFS 2007:846 gällande fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen till fullo. Ninolab har kylservice i egen regi med certifikat för kylarbeten enligt förordning EU nr 303/2008 och enligt Köldmedieförordningen SFS 2007:846 med ändring SFS 2009:908.

Se certifikat för köldmedia och kylarbeten

Biocider 

En biocidprodukt definieras i Miljöbalken (1998:808) som ett kemiskt eller biologiskt bekämpningsmedel som är avsett att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, orsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom. Det finns 23 olika typer av biocidprodukter. Läs mer på www.kemi.se/sv/Innehall/Lagar-och-andra-regler/EU-direktiv/Biocidprodukter/

Inga biocidprodukter används med de produkter som vi säljer.

 
 
 

Ninolab - av Soliditet diplomerat Trippel-A företag

AB Ninolab • P.O. Box 137 • SE-194 22 Upplands Väsby • Sweden  Leverantör av laboratorieutrustning i Sverige  • Phone +46-8-59096200 • info@ninolab.se
Website Contact: webmaster@ninolab.se