Vattenrening

Det finns många olika typer av vattenstandarder som har publicerats genom åren – Bara ett fåtal anses relevanta för forskningsändamål. Detta har medfört att de flesta företag som producerar vattenreningsenheter för detta ändamål har hållit sig till en bred generell klassificering som definieras av mätbara fysiska och kemiska gränsvärden.
Kontakta oss för rådgivning med dina vattenbehov!

Typ III
Är en standard som rekommenderas för icke-kritiska arbeten som kan vara slutsköljning i diskmaskiner, till vattenbad matning till autoklaver och till klimatkamrar. Dessa system kan även användas till att mata vatten Typ I system.

Typ II
Standarden som används för generella laboratorieapplikationer. Detta kan också vara mediaberedning, pH lösningar och olika buffertar och för vissa kliniska analysapparater. Det är också vanligt att denna kvalitet används för matning till Typ I system.

Typ II*
Är standarden för generella laboratorieapplikationer som kräver högre renhet när det gäller joner.

Typ I
Refereras ofta som ultrarent vatten. Denna kvalitet används till de mer kritiska applikationerna som HPLC, GC, AAS, ICP-MS. Typ I används också för molekylärbiologiska applikationer och till cellodling och IVF.

Typ I*
Går över kraven på Typ I. Detta uppnås vanligen genom rening i två steg – förbehandling och polering. Förbehandlingen tar bort det mesta av orenheterna och poleringen tar bort resten. Ju bättre förbehandling ju bättre renhet.

Ultrarenare 18,2 MΩ/cm Typ I & I* 

Ultrarenare eller polerare är enheter som matas med redan förbehandlat vatten typ Omvänd Osmos (RO)

Det förbehandlade vattnet går vidare genom andra reningstekniker i ultrarenaren beroende på krav på renhet. EDI eller jonbytare för att ta bort joner, aktivt kol eller annan absorbent för att ta bort organiska ämnen, mikrofiltrering för att ta bort partiklar och mikroorganismer samt ultrafiltrering för att ta bort t.ex endotoxiner. Teknikerna kombineras på så sätt ihop för att kunna ge den absolut högsta renheten efter den applikation man är ute efter.

Life Science-modeller används främst för cellodling, ICPMS och till olika molekylärbiologiska tekniker som t.ex. PCR. Life Science-modellen har bland annat ett inbyggt ultrafilter och en UV-lampa.

Analytical-modeller används främst för HPLC, GC, AA, ICP-MS och andra avancerade analystekniker. Analytical-modellen har bland annat ett inbyggt mikrofilter på 0,05 µm och en UV-lampa.

General Science-modeller används främst för elektrokemi och elektroforeser. De har inget inbyggt bakteriefilter eller UV-lampa.

Alla modellerna använder sig av PureSure-systemet för att garantera renhet från tapp hela tiden utan kvalitetsförsämringar. På alla modellerna går det dessutom att koppla på extra tappfilter om man så önskar. Så kallade Point-of-Use (PoU) filter.

PureSure

PureSure

Filterfunktionen i Ultrarenare bygger på ett patenterat system kallat PureSure. Idén kommer från stora renvattenanläggningar för produktion av renvatten där kvaliteten aldrig får bli sämre eller förändras. En kvalitetsdipp skulle bli förödande för produktionen.

Fördelarna är:
  • Garanterad jämn vattenkvalitet
  • Inget genomsläpp av kisel, bor och organiska ämnen
  • Ökad säkerhet
  • Högre kapacitet på avjoniseringsfiltren

Man använder sig av en väldigt enkel princip med två identiska filter- och mätcellsuppsättningar i anläggningen. Mätcellerna är placerade efter respektive filter. När det första filtret börjar bli dåligt larmar den första mätcellen om detta. Det andra filtret fångar då upp orenheterna som har gett upphov till kvalitetslarmet. Därefter passerar vattnet den andra mätcellen som verifierar renvattnets kvalitet innan tapp.

Filterbytet går till så att man tar bort det första filtret i Position 1 och kasserar det. Flyttar filtret från Position 2 till Position 1 och sätter ett fräscht filter i Position 2. På så sätt kan man enkelt garantera att man slipper kvalitetsdippar i renvattnet.

Kombianläggningar, Typ II -> I

Kombinationsanläggningar kombinerar flera reningssteg inklusive förbehandling som typ Omvänd Osmos 

De producerar från Typ II-vatten till Typ I-vatten men har inte lika hög tappkapacitet som Ultrarenare. Ofta har de en inbyggd tank eller en extern tank varifrån de cirkulerar vattnet genom olika reningssteg som filter och UV-ljus. Cirkulationen genom reningsstegen bibehåller en bra kvalitet i tanken och minimerar bakteriepåväxt. Typ II vatten används ofta bland annat till vattenanalyser, cytologi, histologi och enklare kemi. Högre renhet Typ I används bland annat till cellodling, HPLC, Atomabsorption, spektrofotometrar och immunkemi.

Omvänd Osmos (RO), Typ III

Omvända osmosmembran tar bort föroreningar i vatten som är större än 1nm i diameter

De tar även bort upp till 90% av joner/oorganiska ämnen, de flesta organiska föroreningarna samt nästan alla partiklar. Däremot tar RO inte bort lösta gaser. Ett typiskt RO-membran producerar ca 15-30% av matarvattnet som renvatten. Det går att få högre procentuellt utbyte genom att avhärda vattnet före RO-membranet beroende på matarvattnets kvalitet. Utbytet varierar också med vattentemperaturen, ingångstrycket och RO-membranets kondition. RO är en mycket kostnadseffektiv metod för vattenrening men måste ofta samlas upp i en tank eftersom produktionshastigheten är låg, innan vidare reningssteg används. Typ III vatten används ofta till autoklaver, diskmaskiner, vattenbad, ånggeneratorer och som ett första reningssteg i den vidare reningsprocessen.

Centralvattensystem

Kombinationsanläggningar kombinerar flera reningssteg inklusive förbehandling som typ Omvänd Osmos 

Så kallade centralvattensystem är designade att producera en kvalitet av Typ III och/eller Typ II vatten som distribuerar vattnet i en loop som kan gå i ett rörsystem genom ett laboratorium med flera tappställen eller genom en hel byggnad. ELGA har färdiga system för detta kallade Centra. Anläggningen har en inbyggd tank och ett inbyggt pumpsystem vilket gör det väldigt enkelt att  bygga en loop direkt från enheten. Det kompakta formatet gör också att platsbehovet blir minimalt samt underlättar underhåll av enheten.

Vatten till kliniska analysatorer

Renvatten till kliniska analysapparater

Till kliniska analysapparater  är det väsentligt att ha en konstant och pålitlig källa av renvatten som uppfyller kriterierna för de standarder som gäller. ELGA har mer än 50 års erfarenhet av att förse kliniska analysapparaer med renvatten. De har fått benämningen Medica och har en kompakt design med inbyggd tank och pump. Hög kvalitet och renhet på de produkter som används i renvattenanläggningarna säkerställer hög bakteriekontroll och optimal renhet samt oavbruten tillgång till renvatten. Medica enheterna har en inbyggd by-pass loop som säkerställer renvatten även i nödsituationer.

Systemen är designade att ge renvatten till kliniska analysatorer mot Clinical Laboratory Reagent Water (CLRW) standard. ELGA har testat sina anläggningar mot olika leverantörers analysapparater och kan därför ge direkta råd och ritningar om hur man rekommenderar att de kopplas ihop

Tankar för renvatten

Tankar för att samla upp omvänt osmosvatten eller annat renvatten finns i olika storlekar

De är utrustade med en tappkran och ett andningsfilter samt in- och utgångar för vatten så att man kan upprätthålla en cirkulation av renvattnet i tanken för att minimera bakteriepåväxt. Man väljer tankstorlek efter sitt behov, men tänk på att Omvända Osmosen också producerar vatten till tanken automatiskt och därför behöver man inte välja den största tanken utan det kan vara en fördel att välja en något mindre tank.

Hydrofoba mikroporösa filter används ofta som andningsfilter till tankar. de förhindrar att partiklar och bakterier kommer in via luften när man använder vatten från tanken. Genom att kombinera filtren med absorptionsmedia kan man minimera risken för att CO2 och organiska ämnen kan komma in och påverka vattnet i tanken. Dessa filter måste bytas ut regelbundet.

Tankarna finns i storlekarna 15, 30, 60 och 100 liter som standard.

Jonbytare / Avjoniserare

Avjonisering innebär förenklat att man byter ut laddade joner av olika slag mot vätejoner (H+) och hydroxidjoner (OH- ) som sedan tillsammans bildar vatten (H2O).

 Avjoniseringsmassan är antingen av katjon- eller anjonvariant. Katjonmassan byter ut positivt laddade joner mot H+ och anjonmassan byter ut negativt laddade joner mot OH- genom att massan har större affinitet till tyngre joner än de som redan sitter på massan. Jonbytarmassan finns oftast i någon form av cylinder och cylindern kasseras antingen efter förbrukning eller regenereras med stark syra och stark lut. En Mixed Bed eller blandbäddmassa är helt enkelt en blandning av katjon- och anjonmassa i samma cylinder. Cylindrarna kan matas direkt med dricksvatten för att ge avjoniserat vatten vid behov. Högre renhet och längre livslängd på cylindrarna kan uppnås genom att mata dem med RO-vatten.

Tappanläggning för renvatten

Flex 1 är en tappanläggning för renvatten från exempelvis ett loopsystem i byggnaden. Renvatten från tappkran i ett loopsystem har ofta ingen mätning av kvaliteteten vid tappstället.

Därför har brukaren ingen kunskap om vilken vattenkvalitet som kommer ut från tappkranen. Med Flex 1 får man en mätning av kvaliteten direkt vid tappningstillfället. Tappanordningen på Flex 1 har även fler funktioner som larm för dålig kvalitet, inställbara tappvolymer osv. Om det visar sig att vattenkvaliteten från loopen har för dålig kvalitet kan ett extra jonbytarpack sättas in i Flex 1.

Elga Purelab Quest

QUEST
Tre vattenreningskvaliteter från samma anläggning

Typ I
Ultrarent vatten för analytiska tillämpningar såsom HPLC (High Performance Liquid Chromatography), cellkultur, vävnadskultur eller molekylärbiologitekniker.

Typ II
Rent vatten för olika laboratorieapplikationer inklusive allmän reagensberedning, buffertar, pH-lösningar, histologi och allmän kemi.

Typ III
RO – vatten för glassköljning, vattenbad, autoklaver, hydrokultivering och som matvatten till typ 1-system.

Uppkopplad
Quest är IoT aktiverat med valfri fjärrövervakning som kan hjälpa till att minska avbrott, kostnader och miljöpåverkan. Stöds av ett globalt nätverk av experter på vattenrening.

Miljöhänsyn
Tillverkad av mer än 85% återvunna material. Designad med långvariga förbrukningsvaror. ELGA är en dessutom en del av världens största organisation för miljötjänster: Veolia.

Elga Dispenser

Nyhet!

  • Noggrann mätning av vattenrenhet och volym.
  • Ansluter till PURELAB Chorus 1 (Life Science / Analytical Research / General Science), Chorus 1 Complete, Chorus 2+ (RO / EDI / UV & RO / DI / UV) & Quest.
  • Kompakt design som sparar värdefullt laboratorieutrymme. Upp till 4 dispensrar kan kopplas ihop beroende på enhet.
  • Olika dispenseringsalternativ från manuell, kontinuerlig till volymetrisk.
  • Anpassad till labbehov. Justerbar i höjd, upp till 180 graders roterande arm, flexibel dispensering och IPX7 vattentät telefon.
  • Lätt att använda och underhålla med sin enkla design och intuitiva menynavigering.

Tabell vattenkvaliteter

 Resistivitet MΩ/cmTOC ppbBakterier CFU/ml Endotoxiner EU/ml
Typ I*18,2<5<1 <0,03
Typ I<18<10<1 <0,03
Typ II*<10<50<10 
Typ II<1<50<100 
Typ III<0,05<200<1000 
 

Typiska applikationer

Rekommenderade anläggningar

Typ I*

Molekylärbiologi, cellodling, jon- och gaskromatografi, elektrokemi, immunokemi och atomspektroskopi

Chorus 1, Quest-UV samt Flex 2, 3 & 4 med Point-of-Use filter.

Typ I

Molekylärbiologi, jon- och gaskromatografi, elektrokemi, immunokemi och atomspektroskopi.

Chorus 1 Complete, Quest-UV samt Flex 2, 3 & 4 med Point-of-Use filter.

Typ II*

Elektrokemi, spektrofotometri, generell kemi, media och buffertpreparering.

Chorus 2+ samt Quest

Typ II

Buffertpreparering, preparering av pH-lösningar, generell kemi, autoklaver, diskmaskiner och ersättande av destillatorer.

Chorus 2, Quest, Centra R 60/120 och Centra R 200 med jonbytare och mikrofilter.

Typ III

Vatten till diskmaskiner, autoklaver, ånggeneratorer samt som försteg till Typ I* och Typ I vatten.

Chorus 3, Quest, Centra R 60/120 och Centra R 200

Rådgivning

För rådgivning om renvatten till ert laboratorium fyll i era kontaktuppgifter och lämna information om era renvattenbehov så kontaktar vi er så snart som möjligt.
Tomas Kjelsson
Produktspecialist