Serviceavtal

För serviceavtal (förebyggande service/underhåll) tillämpar sedan tidigare vi IMS94 eller NU15 – vilken av dem som gäller framgår av ditt avtal. 

Årliga kontroller 
Återkommande kontroller av din utrustning minskar risken för driftstörningar. Det ger en ökad säkerhet för användaren, en mindre påverkan på verksamheten och som regel en lägre totalkostnad för er utrustning. Vid den årliga genomgången genomförs kontrollmätningar, kontroller av kritiska parametrar och byte av filter och andra förslitningsdelar. I vissa fall finns det påbud från myndigheter att denna typ av service skall genomföras för att produktionskvaliteten skall kunna garanteras. Dokumentation från utförda tester efterlämnas.

Vilka produkter skall ha serviceavtal?
Produkter som används regelbundet och där driftstörningar blir problematiska bör omfattas av ett serviceavtal. Typiska produkter är t.ex. CO2-inkubatorer, autoklaver, frysar, mätinstrument som ex. partikelräknare samt platsbyggd utrustning som ex. klimatrum och vattenreningsanläggningar.

Exempelvis på Serviceavtal Frysar
För att minska risken för driftstörningar och förslitningar av frysarna förordnar Ninolab att samtliga frysar erhåller ett serviceavtal. Vid det normalt årliga besöket kontrolleras kondensor, maskinutrymme, kylrörsisolering, lister samt att temperaturen uppmäts och verifieras. Finns det indikationer om förslitning på någon enskild del åtgärdas detta preventivt i samråd med brukaren / utrustningsansvarige.

Användarutbildning
Ninolab erbjuder även utbildning för brukare. Vid denna utbildning kommer handhavande, hantering av mjukvara, säkerhetsfrågor, råd gällande enklare felavhjälpande och förebyggande underhåll att inkluderas.

Bra produkter blir bättre..
Genom att löpande sköta underhåll som rengöring och utbyte av slit- och förbrukningsdelar  samt i förekommande fall justering och kalibrering kommer din utrustning att tillförlitligt fungera som avsett under många år.

Bra produkter blir bättre med tiden

Kontakta oss för att diskutera service
FUNKTION