Försäljningsvillkor

All försäljning och leverans sker enligt IML 2009 med nedanstående tillägg om ej annan skriftlig överenskommelse träffas mellan parterna.

Försäljningsvillkor 2019:1 för AB Ninolab

DDP (leveransort i Sverige) med tillägget: Fraktkostnaden debiteras separat (INCOTERMS 2010). Ninolab försäkrar således godset under transporten och ‘står faran’ tills det ankommer mottagaren. Viktigt är att eventuell dold skada rapporteras till Ninolab inom 5 dagar.

Ninolab förbehåller sig rätten att utan särskilt meddelande ändra de priser som anges på hemsidan, prislistor, utskick och Ninonytt. Om inte annat avtalats har Ninolab rätt till ersättning för kostnadsökningar på grund av skatter, offentliga avgifter och växelkursförändringar efter offert- och beställningsdatum.
Alla priser gäller exklusive mervärdesskatt.

Leverans sker mot faktura. Betalning av fakturan skall ske senast 30 dagar efter fakturadatum. Vid försenad betalning debiteras ränta på fakturabeloppet enligt räntelagen

Priserna gäller inklusive emballage för landtransport inom Sverige.

Garantin gäller, om inte annat avtalats, under 12 månader efter leveransdagen alternativt efter godkänd installation. Garantin gäller vid normal användning och omfattar inte förbrukningsvaror och reservdelar. Skador beroende på vårdslös eller felaktig användning omfattas inte av garantin.

Det åligger köparen att ankomstkontrollera varan vad gäller felaktigheter. Om varan är skadad eller om något saknas vid leverans noteras detta på fraktsedeln, dold skada anmäls omgående skriftligt till transportören, dock senast 7 dagar efter mottagandet. Anmäls dold skada via Ninolab måste detta ske senast 6 dagar efter mottagandet. Vid skada måste emballaget alltid sparas till dess inspektion kunnat ske. Reklamationer som beror på uppenbara felaktigheter från Ninolabs sida, såsom felexpediering eller fabrikationsfel, anmäls skriftligt till Ninolab inom 8 dagar från ankomstdatum.

Vid eventuell retur skall varan återsändas i oskadat skick och i originalförpackning.

Märkning eller noteringar får aldrig göras outplånligt på varan eller på originalförpackningen.

Om varan inte motsvarar angivna specifikationer får köpt vara returneras eller bytas inom 8 dagar från ankomstdatum.

Normalt godkänns återköp av enstaka standardprodukter. Vid godkänt återköp krediteras 80 % av fakturerat pris på varor, vars värde överstiger 1.000 SEK, exklusive mervärdesskatt. I övriga fall krediteras varuvärde med avdrag av 200 SEK.

Varor som tillverkats på beställning för viss kund, återköps ej.
Vid återköp av teknisk utrustning såsom vågar, mätinstrument och dylikt debiteras provningsavgift enligt då gällande taxa innan varan återgår till vårt lager.

Före retur skall kunden alltid kontakta Ninolab för att erhålla ett returnummer som sedan anges i leveranshandlingarna. Varan skall återsändas i oskadat skick, i originalförpackning och med betald frakt. Märkning eller noteringar får aldrig göras outplånligt på varan eller originalförpackningen.
Returer som sänts till Ninolab utan returnummer kan komma att återsändas på kundens bekostnad.

Vid av kunden begärd annullering av beställning, debiteras en annullationsavgift på 20 % av aktuellt varuvärde vid beställningstillfället, minimiavgift 200 SEK.

Varor som tillverkats på beställning för viss kund, kan ej annulleras.

Dokument

IML 2009 PDF
IML 2009 PDF
Försäljningsvillkor 2019:1 för AB Ninolab
Försäljningsvillkor 2019:1 för AB Ninolab