Renvatten & renluft

Oavsett om det gäller vatten eller luft krävs varierande grad av renhet beroende på vilket arbete / analys som skall utföras.

Varför behöver man rena vatten? brukar en del fråga sig. Vi har väl rent vatten i kranarna i Sverige? Det är förvisso sant att vi har bra dricksvatten i våra kranar och ledningar i Sverige men det uppfyller ändå inte kraven för rent vatten för laboratoriebruk. De orenheter som finns i råvattnet är exempelvis gaser, partiklar, bakterier och olika lösta kemikalier, både organiska och oorganiska. Vid olika typer av laboratorieförsök och tester vill man ha så jämn och liten baslinje med orenheter som möjligt för att säkerställa sina testresultat. Därför är rening av vatten en viktig del av laboratoriearbetet.

Med luftrening avses LAF som är ett samlingsbegrepp för all utrustning som har Laminar Air Flow teknik oftast med hjälp av Hepafilter H14.

Vattenrening

De orenheter som finns i råvattnet varierar med årstid, vattenkälla och plats i landet. Olika vattenverk producerar olika vattenkvaliteter. Exempelvis på Gotland och i Skåne kan man ha högre halt av kalk än i andra delar av landet. Här nedan följer lite information om olika orenheter i råvatten:

Partiklar i vatten kan exempelvis bestå av sand, sten, bitar från rörsystem, växtdelar och kolloider (organiska eller oorganiska). Lösta partiklar i vattnet kan blockera olika filter och omvända osmosmembran samt påverka ventiler och mätutrustning i systemet.

Oorganiska ämnen och joner är den vanligast föroreningen i dricksvattnet. de betsår av exempelvis kalcium och magnesiumsalter, koldioxid, natriumsalter, silikater, järn, klorider, aluminium, fosfater och nitrater. Många andra typer av joner kan finnas i dricksvatten. Även i låga nivåer kan de påverka organiska och biokemiska reaktioner genom att agera som katalysatorer.

Organiska föroreningar i vatten är ofta av biologiskt ursprung. Nedbrytningsprodukter från växter ger biprodukter som tanniner, ligniner samt humus- och fulvosyror. Olika inustriföroreningar från pappersbruk, jordbruk och avfallshantering kan också hamna i vattnet. Organiska föreningar kan även bildas i renvattensystemen om de inte sköts och designas på rätt sätt. Föroreningarna kan påverka analystekniker och cellodlingar.

Den vanligaste mikroorganismen i vatten är bakterier. Bakterienivån hålls ofta nere i dricksvatten genom klorering, men när kloret tas bort av renvattenutrustningen så kan bakterierna växa till igen. Renvatten bör därför inte förvaras i olika behållare efter upptappning utan behandlas som en färskvara.  Bakterier kan ge upphov till problem vid laborativa experiment både direkt och indirekt genom biprodukter från dem som t.ex. pyrogener, nukleaser och alkaliska fosfater.

Dricksvattnet har direkt kontakt med luften och är i konstant jämvikt med lösta gaser som nitrogener, syre och koldioxid. I renvatten kan koldioxid förändras till en svag kolsyra. Denna kan försvaga kapaciteten på en installerad jonbytare. Både syre och nitrogener kan bilda små luftbubblor i vattnet och påverka olika analyser som t.ex. partikelmätare och spektrofotometrar. Syre kan också påverka vissa biokemiska reaktioner. Om renvatten förvaras i öppna behållare kommer det omedelbart att reagera med luften och återställa sin jämvikt. Renvatten bör därför inte förvaras en längre tid utan behandlas som en färskvara.

TOC-analysatorer

Under kategorin TOC-analysatorer har vi instrument för mätning av mikrobiologisk aktivitet i renvatten  (Läs mer)

LAF-bänker

LAF är ett samlingsbegrepp för all utrustning som har Laminar Air Flow teknik oftast med hjälp av Hepafilter H14. Ninolab erbjuder svensk tillverkade moderna och attraktiva LAF-lösningar, som inkluderar ett standardsortiment och ett special/industrisortiment som med hjälp av våra erfarna LAF- designers skapas efter kundens önskemål.  (Läs mer)

Partikelräknare

Under kategorin Partikelräknare finner ni mätinstrument för mätning av partiklar i luft och vätskor  (Läs mer)

Luftprovtagare

Under kategorin Luftprovtagare finner ni mätinstrument för att detektera förekomst av mikrobiologisk aktivitet i renrum.  (Läs mer)

Handskbox

Handskbox-system när det krävs en förändrad atmosfär – MBraun erbjuder ett brett sortiment av både standardiserade och kundanpassade handskbox-system samt isolatorer. De byggs i stål eller plast. Handskbox-systemen ger användaren möjlighet att jobba i en syrefri och/eller fuktfri miljö. Med inerta gaser som omgivande atmosfär är det möjligt att skydda ämnen som oxiderar i kontakt med syre eller fukt. (Läs mer)

Skyddsventilation

Vi har dragskåp i ett flertal standardutföranden från bas till avancerade. Arbetsytor kan fås i rostfritt stål, keramik, polypropylen, eller kompakt laminat och beroende på modell utrustas med ex. sidopanel, hurts, olika media som gas och vatten, avlopp samt el. Dragskåp kan förses med larmenhet som ger optiskt och akustiskt larm vid för låg lufthastighet eller vid … (Läs mer)

Våra experter

Tomas Kjelsson

Vid frågor om: Vattenrening
Försäljning

Lars Litzén

Vid frågor om: TOC-analysatorer, partikelräknare, luftprovtagare
Försäljning

Chris Ulrici

Vid frågor om: LAF-bänker
Försäljning

Roger Araskoug

Vid frågor om: Lab Bubble i LAF-Bänkar
Försäljning

Johnny Riise

Vid frågor om: Handskbox
Försäljning

Kundsupport

Vid frågor om: Skyddsventilation
KundSupport