Bioreaktorer / Fermentorer

Solaris är vår nya leverantör av fermentorer och bioreaktorer för FoU och produktion. De utvecklar och tillverkar system för både studenter och erfarna användare.

Deras produkter används på universitet, skolor och forskningscentra liksom inom industrier som läkemedel, kemisk industri, jordbruk och livsmedel, bioplast och biobränsle. Solaris erbjuder ett brett program med flexibla bioreaktorsystem för arbete i labb- och pilotskala liksom skräddarsydda produktionssystem i volymer upp till 30 000 liter eller mer.

Solaris ONE

ONE är ett lättanvänt och konfigurerbart bioreaktorsystem med ett attraktivt pris. Det kan användas med 5 olika storlekar av kärl på 2 liter upp till 10 liter totalvolym. Kärlen finns med två olika höjd/diameter-förhållanden för cell- respektive mikrobiell odling. Styrenheten kan kontrollera alla de viktiga parametrarna: temperatur, pH, upplöst syre, omrörning och vätskenivå.

Styrning och loggning av processen görs med den inkluderade mjukvaran Leonardo Light. ONE är lämplig för batch-, fed batch- och kontinuerlig odling. Vanliga användningsområden är utbildning och grundforskning, upp- och nedskalningsförsök, processutveckling och optimering.

Solaris Jupiter

Jupiter-serien erbjuder bioreaktorer i storlekar från 2 till 10 liter. Kärlen finns i cell- eller mikrobiell konfiguration och kan vara antingen enkel- eller dubbelväggiga. Upp till 24 st Jupiter-system kan köras parallellt från en PC. Förutom temperatur, pH, upplöst syre och vätske/skum-nivå kan Jupiter även förses med Redox- och konduktivitetssensorer.

Som tillval finns även möjligheten att ansluta sensorer för t.ex. upplöst CO2 samt total eller viabel celldensitet.
Mjukvaran Leonardo för styrning och loggning av processen ingår. Jupiter erbjuder också möjligheten att styra systemet via fjärranslutning från en PC, surfplatta eller smartphone.

Solaris IO

IO är småskaliga bioreaktorsystem med kärl i storlekarna 200 ml och 1000 ml totalvolym. IO-systemet kan styra temperatur, pH, upplöst syre, RedOx, konduktivitet samt omrörning och kan även byggas ut för att ansluta sensorer för upplöst CO2 och celldensitet (total eller viabel).

Temperaturregleringen i IO-kärlen görs med Peltier-element – ingen anslutning till vatten är nödvändig. Med hjälp av mjukvaran Leonardo kan upp till 24 st IO-system styras från en PC. Styrning av systemen via fjärranslutning från en PC, surfplatta eller smartphone är också möjlig.

Solaris Elara Flat

Elara Flat är en fotobioreaktor avsedd för odling av fototropa organismer som mossa, mikroalger, bakterier och växtceller.

Den platta designen ger optimal kontroll av ljusintensiteten via en enkelriktad ljuskälla. Ljusintensiteten kan varieras från 0-100% upp till 3 000 µmol (foton)/m2. Upp till 24 enheter kan köras parallellt från en PC med mjukvaran Leonardo.

Solaris Elara ST

Elara ST (Stirred Tank) är ett fotobioreaktorsystem för odling av fototropa organismer som mossa, mikroalger, bakterier och växtceller. Fotobioreaktorn består av en traditionell autoklaverbar bioreaktor med 4 liter totalvolym omsluten av en ljuskälla.

Ljusspektrumet kan justeras liksom ljusintensiteten som kan varieras från 0-100% upp till 3 000 µmol (foton)/m2. Upp till 24 Elara ST-system kan köras parallellt från en PC med mjukvaran Leonardo. Systemen kan även styras via fjärranslutning från en PC, surfplatta eller smartphone.

Solaris Genesis

Genesis är ett SIP (Sterilizable In Place)-system i laboratorieskala. De rostfria kärlen finns i storlekar från 7,5 liter till 20 liter totalvolym.

Genesis lämpar sig bl.a. för uppskalningsstudier där en fermenterings- eller cellodlingsprocess ska överföras från laboratorieskala till större SIP-system. Steriliseringen kan ske antingen med ånga eller med elektriska värmeelement. Liksom de övriga Solaris-systemen levereras Genesis med den kraftfulla men lättanvända mjukvaran Leonardo för styrning och loggning av processen.

LEM 1 - Processkontrollenhet

LEM_1 är den unika processkontrollenheten för Solaris bioreaktorer och fermentorer från 200 ml upp till 20 liter, både autoklaverbara och SIP. Kontrollenheten kan användas med IO, Jupiter, Elara ST, Elara Flat och Genesis.

Den har en kompakt design (35x35x35 cm) och ett fäste för att enkelt stacka flera enheter på varandra vilket sparar bänkutrymme. LEM_1 innehåller alla komponenter för att automatiskt styra och övervaka den anslutna fermentorn/bioreaktorn.

Kontrollenheten bygger på en Siemens 7 PLC vilket gör kommunikation med anslutna enheter enkel och stabil och också underlättar utbyggnad för framtiden. En PLC-baserad kontrollenhet gör det enkelt att lägga till extern kringutrustning till systemet som vågar, sensorer, extra pumpar etc. Till LEM_1 hör en 24” touch screen PC. Med den integrerade mjukvaran Leonardo kan upp till 24 parallella processer styras från samma PC som antingen kan monteras på kontrollenheten eller stå fritt på labbänken

Solaris BlackBox

BlackBox är en PLC-baserad styrenhet som bygger på samma chassi som de dedikerade styrenheterna till Jupiter, IO och Genesis. 

BlackBox har ett utökat antal analoga och digitala ingångar för olika typer av sensorer samt 4 analoga utgångar för kommunikation med externa enheter och kan användas med de flesta single use-reaktorer som finns på marknaden, liksom autoklaverbara glasreaktorer från olika tillverkare för maximal flexibilitet.
BlackBox levereras med en 24” touchscreen PC samt mjukvaran Leonardo för styrning och loggning av upp till 24 parallella processer, antingen direkt från den inkluderade PC:en eller via fjärranslutning från en annan PC, surfplatta eller smartphone. Omrörarmotor, en massflödesenhet (kan utökas till totalt 5 st MFC:er) och 4 peristaltiska pumpar ingår också.

Autoklaverbara bioreaktorer/fermentorer

Odlingskärl av typen “stirred tank reactor” är den mest använda bioreaktortypen.

Applikon har autoklaverbara glaskärl för cell- och mikrobiell odling med totalvolymer från 2 liter upp till 20 liter i både enkel- och dubbelväggsutförande. Dessa kärl har en hög grad av flexibilitet när det gäller konfigurationen av de ingående komponenterna vilket gör att de kan anpassas efter de unika kraven i varje process.

Minibioreaktorer

MiniBio2 är en förbättrad version av den ursprungliga Applikon MiniBio bioreaktorn

Autoklavering, installation och anslutning av slangar har förenklats vilket innebär att det går snabbare att sätta upp systemet. MiniBio2-reaktorerna finns i storlekarna 250 ml, 500 ml och 1000 ml totalvolym och representerar en äkta nedskalning av den klassiska reaktorn i lab-skala. MiniBio2 har samma flexibilitet som labbskalereaktorerna vilket innebär att de kan anpassas efter processens behov. Den mindre volymen minskar mediekostnader och maximerar labbutrymmet.

Single use reaktorer

Single use-formatet innebär att man snabbare kan starta upp sin process.

Systemet levereras gamma-steriliserat och färdigt att använda med alla ingående slangar och anslutningar. Risken för korskontamination är eliminerad eftersom systemet kastas efter användning. Single use-reaktorn Appliflex ST skiljer sig från andra system genom att den är ett konfigurerbart odlingskärl av ”stirred tank”-typ. Du kan välja (och även själv designa) typ och antal impellrar för omrörning, antal anslutningar för vätske- och gastillsatser och även typ av sparger beroende på din process. Inga mer oanvända portar med blindpluggar utan en optimerad bioreaktor anpassad för din specifika process. Appliflex ST finns i storlekarna 500 ml och 3 liter totalvolym – en 15 liters version är under utveckling.

Rostfria SIP-system

Applikons Pilot-system är uppdelade i en serie för mikrobiell odling och en för cellodling. De mikrobiella steam-in-place systemen finns i totalvolymerna 20 L, 40L, 70 L och 140 L.

Cellodlingssystemen finns i totalvolymerna 30 L, 60 L och 130 L. Huvudskillnaden mellan dessa två serier är förhållandet mellan höjden och diametern på kärlen. De mikrobiella kärlen har ett höjd/diameter-förhållande på 3,0 medan cellodlingskärlen har ett höjd/diameter-förhållande på 1,5 (beräknat för totalvolymen). Alla systemen är dokumenterade för cGMP-användning och levereras med dokumentation för validering. Applikon kan även tillverka specialanpassade rostfria system i större volymer.

Micro matrix

Den unika Micro-Matrix ger total kontroll över 24 oberoende bioreaktorer i ett enkelt mikroplattformat.

Var och en av de 24 bioreaktorerna erbjuder oberoende kontroll av pH, temperatur och upplöst syre samt individuell vätsketillsats och tillsats av upp till 4 olika gaser. Micro-Matrix är en äkta nedskalning av traditionella småskaliga bioreaktorer. Bioreaktor-kassetten är baserad på det populära SBS-formatet för mikrotiterplattor vilket underlättar integrering i automatiserade processer.

Micro-flask

Micro-flask är en lättanvänd och kostnadseffektiv plattform för snabb hantering och odling av större mängder bakteriestammar, klonbibliotek och cellinjer i 24- eller 96-hålsformat.

Systemet gör det möjligt för en person att odla och testa tusentals stammar samtidigt med ett minimum av repetitivt handhavande – all hantering görs parallellt i set om 24 eller 96 stammar.

Micro-flask är ett effektivt sätt att använda en orbitalskak och ger stora tidsvinster i utvecklingsarbetet samtidigt som man får samma odlingskvalitet som vid traditionell skakodling i e-kolv vad gäller både syresättning och reproducibilitet.

Sensorer

I biotech och läkemedelsindustrin är det viktigt att att ha pålitlig information om pH-värdet i en process. pH-värdet påverkar en cells viabilitet, produktivitet och stabilitet och har också en effekt på analysen av aktiva komponenter.

Applisens pH+-sensor är designad för långvariga, stabila och noggranna mätningar i bioprocesser. pH+-sensorn har en ”fixed sleeve”-design som minskar mediets påverkan på pH-mätningen. Jämfört med traditionella membran-sensorer ger detta högre noggrannhet och ökad livslängd för sensorn vilket är avgörande för odlingsprocesser som löper över lång tid.

Mätning av upplöst syre (DO) i bioteknologiska processer är grundläggande för processoptimering och maximering av produktutbytet. En cell eller mikroorganism reagerar på syrekoncentrationen när den reglerar sin metabolism. Därför är det viktigt att både kunna mäta och styra DO-koncentrationen under en process. Applisens DO-sensorer är designade för långvariga, stabila och noggranna mätningar i bioprocsesser. Sensorn har en membranmodul i titan som minimerar signaldrift. Den autoklaverbara polariseringsmodulen möjliggör polarisering av sensorn under sterilisering vilket sparar tid vid uppstarten av en process.

Flownamics Seg-Flow

Helautomatisk provtagning och analys av celler från bioreaktorer till cellanalysapparater eller/och cellräknare.

Seg-Flow från Flownamics är ett system för automatisk provtagning från upp till 8 bioreaktorer och automatisk överföring av cellfria eller cellinnehållande prover till upp till 4 olika analysinstrument. Lösningar finns för att integrera Seg-Flow med de flesta vanligt förekommande cellräknare och biokemiska analysatorer. Seg-Flow kan även integreras med ett flertal olika SCADA-system.
Tillsammans med en uppsättning parallella minibioreaktorer från Applikon (t.ex. den nya 500 ml singleusebioreaktorn Appliflex ST) kan Seg-Flow erbjuda ett automatiserat, integrerat system för processutveckling.

Flownamics FISP prober

Riskfri provtagning från bioprocesser med steriliserbara 0,2µm filter.

Flownamics har utvecklat FISP, en provtagningsprob som kan ta ut sterila, cellfria prover från fermentorer och bioreaktorer. FISP möjliggör direkt online-överföring av prov till en mängd analysatorer, såsom biokemi och HPLC-system, samt insamling för off-line-analys. FISP är en liten, rörformad, steriliserbar rostfri stålbärare som är omgiven av ett rörformat, mikroporöst membran. De finns tillgängliga för 12, 19 och 25 mm portar för användning i laboratorie-, pilot- eller industriell skala.

Finns för 25 mm portar

 • Passar in i fermentorer / Bioreaktorer sidoport
 • Död volym: Cirka 0,24 till 0,44 ml
 • Används i PD till produktion
 • GMP validerad
 • Nedsänkningsdjup: 90 och 115 mm
 • 0,2 mikromembran (specialanpassade porstorlekar finns tillgängliga)

Finns för 12 och 19 mm portar

 • Passar in I fermentorer / Bioreaktorer topp ingång
 • Död volym: Cirka 0,24 till 0,44 ml
 • Kan användas med SUB
 • Kompatibel med Kleenpak ™ -anslutningar
 • Nedsänkningsdjup: 120, 200, 310 och 410 mm
 • 0,2 mikromembran (specialanpassade porstorlekar finns tillgängliga)

Mjukvara

Vi kan erbjuda ett flertal olika mjukvarulösningar för lagring av processdata och styrning av olika processfunktioner, allt från enkel loggning av data till kompletta automatiseringssystem som kan skalas upp från laboratorie- till full produktionsskala inklusive upp- och nedströmsprocessning.

Våra lösningar är specifikt framtagna för användning i bioprocesser och erbjuder unika och lättanvända produkter. För labbskaleapplikationer finns BioXpert- och Lucullus-mjukvarorna och vi kan även erbjuda Emerson DeltaV eller GE iFIX för automatiserade projekt i produktionsskala.

Utbildning

Att utbilda sig i att handha Applikon-utrustning på ett optimalt sätt är inte en engångshändelse utan behöver upprepas regelbundet. Applikon har därför skapat Applikon Academy för Applikon-kunder inom forskning och utveckling.

De typer av kurser som kan erbjudas gäller allt från grundläggande praktiska och teoretiska utbildningar i fermentering/cellodling till avancerade utbildningar för SCADA/PIMS-mjukvaror. Applikons team av bioprocess-experter är redo att ge råd om grundläggande eller avancerad processutveckling, uppskalning, syresättning, mixning, kontroll av temperatur, pH och DO och andra processkontroll-parametrar. Se här för ett aktuellt kursprogram.